Kurserne på APN-linjen under kandidatuddannelsen i Sygepleje retter sig specifikt mod klinisk praksis, og de studerende arbejder blandt andet med praksisrelaterede cases. På APN-linjen kan de studerende arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sektorer og specialer. Studerende vil eksempelvis kunne arbejde forskningsbaseret med opgaver og problemstillinger i forhold til organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen omkring plejen af borgere og patientgrupper. Der er ansøgningsfrist 1. marts 2020, og uddannelsen kan læses både i Emdrup og i Aarhus.

APN står for Advanced Practice Nurse - avanceret klinisk sygeplejerske.

Avancerede kliniske sygeplejersker arbejder med komplekse sygeplejeopgaver i et tæt samarbejde med lægeprofessionen. APN-sygeplejersker kan:

 • udføre klinisk udredning
 • udføre sygeplejefaglig diagnosticering og iværksætte intervention inden for afgrænsede sygdomsgrupper
 • udføre klinisk lederskab
 • arbejde sundhedsfremmende og forebyggende
 • udvikle praksis – herunder hensigtsmæssige arbejdsgange
 • udvikle og arbejde på tværs af borgerforløb
 • arbejde tværprofessionelt

APN-sygeplejersker er særligt kvalificerede til at hjælpe mennesker med komplekse sundhedstilstande, kompleks multisygdom og/eller kroniske sygdomme samt mennesker med gentagne indlæggelser.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Uddannelsen udbydes på Aarhus Universitet som en del af kandidatuddannelsen i Sygepleje. Du kan læse uddannelsen både i Emdrup og i Aarhus.

Uddannelsen er en kandidatuddannelse og varer 2 år. Fra 2019 udbydes APN-uddannelsen også som en erhvervskandidatuddannelse. På erhvervskandidatordningen er kandidatuddannelsen et deltidsstudie. Du kan ikke få SU, når du læser en erhvervskandidatuddannelse. Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside.

Det første hold studerende starter 1. september 2019. Der er ansøgningsfrist 1. marts 2019.

APN-sygeplejersker kan være ansat inden for mange forskellige områder og inden for alle sektorer, fx i:

 • Kommunernes akutte enheder, hjemmesygeplejen, plejeboliger osv.
 • Det regionale sundhedsvæsen inden for fx psykiatri, kroniske sygdomme, medicinske afdelinger, fælles akutmodtagelser m.v. – både på ambulatorier og sengeafsnit
 • Tværgående enheder, fx inden for palliation
 • Den private sektor, fx almen praksis